اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/02/19-20:59

جلسه ژورنال کلاب در تاریخ 15/2/94 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی با سخنرانی خانم فرشته محمدی تحت عنوان

    The Study of Immunological   Component in AntiTumor Effect of Trypanosoma  Cruziبرگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir