اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/07/26-10:45

عنوان:بررسی فراوانی انواع گونه های کاندیدا از دهان افراد سیگاری و دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان سنندج با استفاده از روشPCR-RFLP

نام و نام خانوادگی دانشجو:محمدرضا جواهری

استاد راهنما:دکتر پروین دهقان

استاد مشاور:دکتر مصطفی چادگانی پور

زمان:سه شنبه ساعت 10 94/7/21

مکان:شورای گروه قارچ و انگل شناسی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/02/19-20:59

جلسه ژورنال کلاب در تاریخ 15/2/94 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی با سخنرانی خانم فرشته محمدی تحت عنوان

    The Study of Immunological   Component in AntiTumor Effect of Trypanosoma  Cruziبرگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir