اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/03-20:00

عنوان پایان نامه:شناسايي مولکولی گونه هاي كانديداي جدا شده ازنمونه های مری و معده کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به یک مرکز اندوسکوپی در شهر اصفهان و تعیین حساسیت دارویی ایزوله ها با روش E-test در سال 1394

نام و نام خانوادگی دانشجو : فاطمه صالحی      استاد راهنما :دکتر رسول محمدی       استاد مشاور :  دکتر مهران اسماعیلی

زمان : سه شنبه  مورخ 4/8/1395 ساعت11:30      مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/07/05-9:30

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فرآورده های دفعی/ترشحی حاصل از کشت سلولی، غیر سلولی، عصاره انگل توکسوپلاسما گوندیی (سوش RH) در میزان بیان ژن رسپتورهای اینترفرون گاما (IFNGRA و IFNGRB) و اینترلوکین 10 (IL10RA و IL10RB) در محیط درون تنی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/06/31-10:15

عنوان پایان نامه:  بررسی تشخیص ژیاردیا لامبلیا به روش دات بلات در مقایسه با روش های انگل شناسی( مستقیم و فرمالین اتر)

نام و نام خانوادگی دانشجو : هاجر یزدانی       زمان : شنبه  3/7/95ساعت11:30     مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

 اساتید راهنما : دکتر حسین یوسفی            اساتید مشاور :  مهندس یوسفی  

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/06/31-10:18

 عنوان پایان نامه :   بررسی میزان بیان miR-146aدر ماکروفاژهای انسانی آلوده به کاندیدا گلابراتا 

نام و نام خانوادگی دانشجو : بهار ه ارغوان   استاد راهنما : دکتر رسول محمدی    مکان : اتاق شورای قارچ و انگل شناسی    زمان : یکشنبه  4/7/95 ساعت 12

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir