اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-10:05

جلسه دفاع از پایان نامه آقای اکبر آرام مهر دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی با عنوان : بررسی ارزش درمافیتوز به روش مولکولی در مقایسه با روش های رایج آزمایش مستقیم و کشت در ضایعات بالینی بیماران " به راهنمائی خانم دکتر پروین دهقان مورخ 98/11/19 ساعت 11 صبح در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-7:53

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منیره طائی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی با عنوان : شناسائی مولکولی گونه های کاندیدایی جدا شده از بیماران مبتلا به اشکال مختلف بالینی کاندیدیازیس با تمرکز بر گونه های نادر مانند کاندیدا اوریس در سال 1397 و تعیین حساسیت دارویی گونه های نادر در شهر اصفهان به راهنمائی آقای دکتر رسول محمدی مورخ 98/9/27 ساعت 10 صبح در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/20-5:08

جلسه دفاذع از پایان نامه خانم طاهره رحیمی کارشناسی ارشد قارچ شناسی با عنوان : بررسی فراوانی نسبی عوامل درماتوفیتی در حیوانات اهلی مشکوک به درمافایتوزیس در کلینک های دامپزشکی و دامداری های شهر اصفهان با استفاده از تکنیک های مولکولی در سال 1397 به راهنمائی آقای دکتر رسول محمدی مورخ 98/9/20 ساعت 10صبح در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

جلسه هیات ممتحنه گروه الف رشته انگل شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-10:23

جلسه هیات ممتحنه گروه الف رشته انگل شناسی در مورخ 98/8/12 در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با حضور آقایان دکتر حسین یوسفی و دکتر سید حسین حجازی از گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل گردید . در این جلسه سرفصل دوره های کارشناسی ارشد و phD  انگل شناسی از نظر لزوم تغییرات احتمالی مورد بازنگری قرار گرفت .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir