جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : توزیع فراوانی عوامل قارچی در بیماران مبتلا به عفونت گوش خارجی و تعیین حداقل غلظت مهاری ایتراکونازول نسبت به عوامل قارچی جدا شده در مراجعین به بیمارستان الزهراء (س) اصفهان در سال 1395-1396

نام و نام خانوادگی دانشجو: شیما ابوطالبیان      استاد راهنما : دکتر جواهر چعباوی زاده          استاد مشاور : دکتر احمدرضا اخوت 

زمان : دوشنبه  1397/10/17               مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir