جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/20-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : بررسی دارویی جدایه های کاندیدا آلبیکنس به داروی فلوکونازول در شهرهای اصفهان و مشهد سال های 95-96 و بررسی موتاسیون ژن ERG_11 در گونه های مقاوم 

نام و نام خانوادگی دانشجو : علی سرداری                  استادراهنما : دکتر رسول محمدی            استاد مشاور : دکتر حسین زرین فر 

زمان : سه شنبه 1397/9/20 -ساعت 13            مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir