جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : بررسی اثر لیشمانیایی عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرمالوسیدوم بر گونه لیشمانیا ماژور در مقایسه با داروی گلوکانتیم به صورت برون تنی 

و درون تنی

نام و نام خانوادگی دانشجو :سکینه اکبری          استادان راهنما: دکتر سید محمد ابطحی -دکتر صدیقه  صابری   استادان مشاور:دکتر جواهر چعباوی زاده

زمان: چهارشنبه 1397/9/7  -ساعت 10/30         مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir