جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/27-11:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : بررسی شیوع Toxocara  وTaxocara  canis در انسان ،سگ ، گربه ،خاک ، و میزبان انتقالی طیور در استان خراسان رضوی سال 97-96

نام ونام خانوادگی دانشجو : محمدرضا رضایی منش              

استادراهنما : دکتر سیدحسین حجازی              استاد مشاور : دکتر منور افضل آقایی 

زمان : سه شنبه 98/3/98 ساعت 10        مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir