جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-11:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مهار miR-20a-5p با استفاده از فن آوری Locked Nucleic Acid در روند القا آپوپتوز در سلولهای ماکروفاژ انسانی آلوده به Toxoplasma gondi سویه Rh

 دانشجو : فاطمه رضایی     استاد راهنما : دکتر سید حسین حجازی، دکتر احمد دریانی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا شریفی                                         زمان : دوشنبه – 28/3/97 – ساعت 10               مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir