معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-12:25

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ 96/4/28 راس ساعت مقرر در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید پروپزال های دریافتی مطرح و پس از بحث و  تبادل نظر مورد کارشناسی این شوراقرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/10-9:08

مورخ 96/3/10 شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل شد و پروپزال های دریافتی به این معاونت جهت تصویب مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/31-10:09

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی جهت  تصویب پروپزال های کارورزی و دستیاری در تاریخ 96/2/27 در سالن شورای این معاونت با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل گردید و پروپزال های دریافتی مورد بررسی و تصویب واقع شد. 

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/02/18-10:13

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 96/2/13 در سالن این معاونت با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل گردید و پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان گرامی مورد بررسی و تصویب واقع شد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir