معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-13:19

شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ 5 مهرماه سال جاری در سالن این معاونت برگزار گردید.در این نشست پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:18

جلسه شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ  96/5/18 با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی واقع شد .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-12:25

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ 96/4/28 راس ساعت مقرر در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید پروپزال های دریافتی مطرح و پس از بحث و  تبادل نظر مورد کارشناسی این شوراقرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/10-9:08

مورخ 96/3/10 شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل شد و پروپزال های دریافتی به این معاونت جهت تصویب مورد بررسی قرار گرفت .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir