معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/19-10:40

تشکیل جلسه کمیته تدوین آیین نامه نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/16-11:23

هفتمین جلسه کمیته تدوین آیین نامه دانشگاه راس ساعت 10/30 صبح مورخ 94/8/5 با حضور کلیه اعضا در سالن  شورای معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید.

در این نشست فرم های کارشناسی کتب و امتیازات مربوط به کلیه آثار مطرح و مورد بررسی و اصلاح  قرار گرفت .

این جلسه در ساعت 12 به پایان رسید.

تشکیل جلسه کمیته تدوین آیین نامه نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/05-12:04

ششمین جلسه کمیته تدوین آیین نامه نشر دانشگاه مورخ 94/7/29  با حضور اعضا محترم این شورا در سالن شورای پژوهشی دانشکده پزشکی  برگزار گردید .

در این جلسه  پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون فرم های کارشناسی قدیمی  نشر دانشکده ، فرم های جدید به سمع و نظر اعضا حاضر رسانده شد و پس از تبادل نظر جهت تایید به جلسه بعدی این شورا در تاریخ ششم آبانماه موکول گردید. 

اعضا شورا :

تشکیل جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/05-11:22

جلسه شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 94/7/22 از ساعت 7/30 الی 9/30 با حضور اعضاء محترم این شورا در محل سالن اجنماعات معاونت پژوهشی دانشکده برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از پروپزال های مربوط به پایان نامه های دانشجویان دوره پزشکی عمومی و تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir