معاونت پژوهشی

نشست سیزدهمین جلسه نشر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/08-12:50

سیزدهمین نشست کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت دانشکده پزشکی مورخ بیست و چهارم مهرماه ساعت ده و چهل  پنج  دقیقه تشکیل جلسه داد .

در این نشست که با حضور اعضا منتخب نشر دانشگاه آغاز گردید حاضرین این جلسه نسبت به طرح و بررسی آثار ترجمه و تالیف اقدام نمودند.

در این نشست شش عنوان بعد از کارشناسی و تایید شورا مورد تایید چاپ قرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی کارورزی و دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/29-6:41

مورخ چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه نود وهشت ساعت هفت و سی دقیقه صبح شورای پژوهشی کارورزی و دستیاری تشکیل جلسه داد .

در این نشست که با حضور معاونین محترم گروههای مختلف بالینی و پایه  بود پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

این شورا ساعت ده و سی دقیقه به پایان رسید .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی کارورزی و دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:35

مورخ چهارشنبه هفدهم مهرماه نود وهشت شورای پژوهشی در سالن حوزه معاونت پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید. 

در این جلسه پرونده های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

جلسه مشترک معاونین پژوهشی گروه های آموزشی پایه و بالینی و بیمارستان های تابعه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-12:50

در تاریخ شنبه سیزدهم مهرماه نود هشت جلسه مشترک معاونین پژوهشی گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی و بیمارستان های تابعه با هدف تعیین برنامه عملیاتی و بهترین عرصه برای تحویل مبتنی برپژوهش در تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه انجام گرفت .

در این نشست معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی هدف از تشکیل این جلسه را هم اندیشی معاونین محترم پژوهشی گروههای آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشکده پزشکی در خصوص تم معرفی شده از طرف معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه با عنوان (ورود پژوهش به عرصه ) بیان نمودند.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir