معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-9:15

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ بیست وشش مهرماه در سالن شورای معاونت پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید.

در این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و بتصویب اعضا این شورا رسید .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-13:19

شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ 5 مهرماه سال جاری در سالن این معاونت برگزار گردید.در این نشست پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-13:19

شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ 5 مهرماه سال جاری در سالن این معاونت برگزار گردید.در این نشست پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:18

جلسه شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ  96/5/18 با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی واقع شد .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir