معاونت پژوهشی

اولین نشست مشترک معاونت های تخصصی و فوق تخصصی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-6:30

اولین جلسه مشترک معاونت های تخصصی و فوق تخصصی، آموزش پزشکی عمومی، پژوهشی دانشکده پزشکی و معاونت تحقیقات فن آوری و دانشگاه با حضور آقایان: دکتر قیصری، دکتر محمدی زاده، دکتر رحیمی و دکتر محمدی و خانم ها: دکتر مرتضوی، دکتر ملکی، دکتر واعظی و مهندس خیرمند در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در ساعت 8:30 تا 10:15 روز یکشنبه 8/4/99 تشکیل گردید.

در این جلسه که با هدف تبیین اهداف :

1 بررسی فرآیند جاری در تصویب پروپوزال های کارورزی و دستیاری

لینک سخنرانی وبینار پژوهشی با عنوان آشنایی با فرایند مقاله نویسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-7:23

لینک سخنرانی وبینار پژوهشی با عنوان آشنایی با فرایند مقاله نویسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-7:23

لینک سخنرانی وبینار پژوهشی با عنوان آشنایی با فرایند مقاله نویسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-7:22

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir