تشکیل جلسه شورای کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-8:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه  مورخ 97/10/3  ساعت 10 صبح  جلسه شورا ی پژو.خشی دانشگاه تشکیل گردید و نسبت به بررسی آثار دریافتی داتشچویان تنصمیم گیری شد .

در این جلسه معاون محترم پژوهشی دانشکده پیرامون روند کلی این شورا به بحث و تبادل نظر نشستند. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir