اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-7:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله به اطلاع میرساند ( کارگاه توانمند سازی مهارتهای داوری ) مورخ هیجدهم اردیبهشت ماه نود هشت در تالار هشت گوش از ساعت هشت صبح الی چهارده بعد ازظهر برگزار میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir