اخبار گروه ارتوپدی

ابلاغ آقای دکتر محمد سالکی به عنوان دستیار ارشد گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/16-10:43

کنفرانس علمی با عنوان" آرتروپلاستی در DDH "

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/13-9:14

کنفرانس علمی با عنوان آرتروپلاستی در DDHتوسط آقای دکتر محمد پرهام فر در روز پنجشنبه تاریخ 99/12/14 ساعت 8 صبح به صورت وبینار همراه با امتیاز بازآموزی برای متخصصین ارتوپدی،برگزار می گردد.

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی دی ماه 99

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/08-6:33

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی دی ماه 99، به شرح زیر برگزار میگردد:

آزمون آسکی: روز شنبه به تاریخ 99/11/11 ساعت 8 صبح در مرکز آموزشی درمانی کاشانی

کنفرانس علمی با عنوان" کمر درد و مهره بینابینی "

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/04-9:49

کنفرانس علمی با عنوان "  کمر درد و مهره  بینابینی توسط آقای دکتر عبداله هادی در روز پنجشنبه تاریخ 99/11/16 ساعت 8 صبح به صورت وبینار همراه با امتیاز بازآموزی برای متخصصین ارتوپدی،برگزار می گردد.

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی آذر ماه 99

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/04-9:27

آزمون پایان دوره اکسترنهای ارتوپدی آذر ماه 99، به شرح زیر برگزار گردید:

آزمون آسکی: روز شنبه به تاریخ 99/10/20 ساعت 8 صبح در مرکز آموزشی درمانی کاشانی

آزمون کتبی: روز شنبه به تاریخ 99/10/20 ساعت 12 ظهر دانشکده پزشکی

 

کنفرانس علمی با عنوان" انتخاب اپروچ مناسب در شکستگی های استابولوم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/14-5:25

کنفرانس علمی با عنوان " انتخاب اپروچ مناسب در شکستگی های استابولوم توسط آقای دکتر هادی روان بد در روز پنجشنبه تاریخ 99/10/18 ساعت 8 صبح به صورت وبینار همراه با امتیاز بازآموزی برای متخصصین ارتوپدی،برگزار می گردد.

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی در سه ماهه اول سال تحصیلی 1400-1399

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/13-9:56

آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی سه ماهه اول سال تحصیلی 1400-1399 به صورت همزمان با دانشگاه علوم پزشکی کاشان در روز پنجشنبه به تاریخ 99/10/18از ساعت 9 صبح در مرکز آموزشی درمانی کاشانی برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار ارتوپدی آقای دکتر محمدرضا پیری اردکانی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/13-9:55

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار ارتوپدی آقای دکتر  محمدرضا پیری اردکانی به راهنمایی آقای  دکتر محمد دهقانی  و استاد مشاور آقای  دکتر هادی روان بد با عنوان

" Proximal Radial Resection and Pseudo-Joint Creation for Congenital Radioulnar Synostosis: A 10-year Follow-up Study"

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir