اخبار گروه ارتوپدی

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه, 05/12/1395 - 09:19

قابل توجه کلیه دستیاران گروه:

تاریخ ایجاد سه شنبه, 12/11/1395 - 12:08

امتحان کتبی سه ماهه دوم به همراه آزمون آسکی سالیانه دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 96-95، در روز پنجشنبه به تاریخ 95/12/19 ساعت 8:30 صبح  به صورت همزمان و به شرح زیر برگزار میگردد:

دستياران سال اول و سوم در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دستياران سال دوم و چهارم  در مرکز آموزشی درمانی آيت ا... كاشاني

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در اسفند ماه95

تاریخ ایجاد دوشنبه, 02/12/1395 - 13:09

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در اسفند ماه 95،در روز چهارشنبه به تاريخ 95/12/11ساعت 7/30 صبح در دفتر گروه برگزار خواهد شد.

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد سه شنبه, 03/12/1395 - 07:23

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي اسفند ماه 95، به شرح ذيل برگزار ميگردد:

روز شنبه به تاريخ 95/12/28آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر -  دانشكده پزشكی

روز شنبه به تاريخ 95/12/28 آزمون آسكي: ساعت 7/30 صبح - بيمارستان آیت اله کاشانی

 

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir