اخبار گروه ارتوپدی

قابل توجه کلیه دستیاران سال چهارم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-13:45

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-11:09

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در فروردین ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/1/30ساعت 9 صبح در کلاس شماره چهار مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

ثبت نام آزمون میان دوره جامع پیش کارورزی اردیبهشت ماه97

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-12:10

آزمون کتبی نیمه دوم دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-12:11

آزمون کتبی نیمه دوم دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/20 ساعت 7:45 صبح به شرح زیر برگزار خواهد شد:

دستیاران سال اول و سوم: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دستیاران سال دوم و چهارم: مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

آزمون آسکی دستیاران ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-8:28

آزمون آسکی دستیاران ارتوپدی در سال تحصیلی 97-96 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/2/20 ساعت 9:30 صبح به شرح زیر برگزار خواهد شد:

دستیاران سال اول و سوم: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دستیاران سال دوم و چهارم: مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

ابلاغ آقای دکتر مهدی مطیفی فرد به عنوان مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/03-9:49

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir