آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در مرداد ماه 98 در روز پنجشنبه به تاریخ 98/5/31 ساعت 7:30 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی برگزار میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir