آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-10:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان دوره کارورزان ارتوپدی در دی ماه 97 در روز پنجشنبه به تاریخ 97/10/27 ساعت 10:30 صبح در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار میگردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir