آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي در مهر ماه 97 در روز دوشنبه به تاریخ 97/7/30به شرح زیر برگزار میگردد:

آزمون آسکی : ساعت 7:30صبح- مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

آزمون کتبی :  ساعت 12 ظهر- دانشکده پزشکی

لوگوی اورتوپدی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir