جلسه شوراي عمومي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاريخ پنجشنبه 4/5/97 جلسه عمومي گروه با حضور آقايان دكتر حميد مزدك ،دكتر محمد يزداني ، دكتر فرهاد تدين ، دكتر مهردادمحمدي و خانمها دكتر ضرغام ودكتر صابري برگزار گرديد و درمورد تدوين متتم نقشه را درمان 1404 و همچنين برنامه جديد درمانگاهها واتاق عملها و و برنامه خود اظهاري و حضور وغياب بحث وتبادل نظر انجام شد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir