جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز 28/7/97 در كلاس درس شماره 6 خانم حوريه آقا شريفيان كارورز پزشكي در حضور اساتيد گروه ارولوژي آقايان دكتر حميد مزد ك ، دكتر مهرداد محمدي ، دكترمحمد هاتف خرمي ، دكتر فرشيد عليزاده ، دكتر كيا نوري مهدوي و دكترامير جاويد و خانمها دكتر مهتاب ضرغام به عنوا استاد راهنما و دكتر نرجس صابري از پايان نامه خود دفاع نمودند .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir