آخرين مهلت دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-4:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستياران محترم گروه به استحضار مي رساند آخرين مهلت دفاع از پايان نامه 31/2/98 مي باشد و بعد از آن پنج نمره از اخلاق حرفه اي كم مي شود

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir