اخبار گروه طب اورژانس

دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی ابلاغی از معاون محترم درمان دانشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-10:59

نظریۀ هیأت ارزشیابی رشته تخصصی طب اورژانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/09-8:03

دستورالعمل اعزام و انتقال بیماران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-5:37

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-10:25

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-5:27

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-5:25

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-5:22

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-5:20

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir