اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:52

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-8:50

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-8:07

پمفلت مربوط به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

صفحه 1             صفحه 2

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-10:08

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/20-12:24

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/03/11-9:40

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/20-12:23

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-9:27

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir