اخبار گروه طب اورژانس

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-5:22

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-5:20

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-4:37

پمفلت مربوط به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

صفحه 1             صفحه 2

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-6:38

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/20-8:54

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/03/11-6:10

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-10:37

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-6:57

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir