اخبار گروه طب اورژانس

آزمون OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/03-9:24

آزمون OSCE برای دستیاران گروه طب اورژانس در روز چهارشنبه به تاریخ 1399/2/8 از ساعت 8 لغایت 12 در مهارت های بالینی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر مرضیه ولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-12:36

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس خانم دکتر مرضیه ولی به راهنمایی آقای  دکتر محسن فرقانی و استاد مشاور آقای دکتر محمد نصراصفهانی با عنوان

Comparison of the effect of intravenous fentanyl with low-dose ketamine on pain relief in patients taking methadone and suffering from limb fractures”

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس آقای دکتر علیرضا امیری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-12:36

جلسه دفاع از پایان نامه دستیار طب اورژانس  آقای دکتر  علیرضا امیری  به راهنمایی آقای دکتر مهرداد اسماعیلیان و استاد مشاور آقای دکتر کیهان گلشنی با عنوان

Effects of adding oral clonidine to standard treatments on pain intensity of patients with acute renal colic”

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-6:39

جلسه شورای گروه در روز سه شنبه به تاریخ 99/10/23ساعت 9:00 صبح در اسکایپ برگزارگردید.

جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای دکتر علی اکبر حسنی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-12:37

جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای دکتر علی اکبر حسنی به راهنمایی آقایان دکتر سعید مجیدی نژاد و دکتر فرهاد حیدری  با عنوان

آزمون پایان دوره اکسترنهای طب اورژانس در آذر ماه 99

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-6:36

آزمون پایان دوره اکسترنهای طب اورژانس در آذر ماه 99 در روز سه شنبه به تاریخ 99/10/20 ساعت 12 در مرکز آموزشی درمانی کاشانی(س) برگزار گردید.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-6:35

جلسه شورای گروه طب اورژانس در روز سه شنبه به تاریخ 99/9/25 ساعت 9:00 در اسکایپ برگزار گردید.

آزمون پایان دوره اکسترنهای طب اورژانس در آبان ماه 99

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-6:34

آزمون پایان دوره اکسترنهای طب اورژانس در آبان ماه 99 در روز سه شنبه به تاریخ 99/9/23 ساعت 12 در کلاس شماره پنج در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب اورژانس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir