کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-9:42
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir