فایل های الکترونیکی چارچوب های ملی ارائه خدمت دربیماری ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/11-6:47
Printer-friendly versionPDF version

فایل های الکترونیکی چارچوب های ملی ارائه خدمت در:

بیماری دیابت        بیماریهای عروق کرونر      بیماریهای مزمن تنفسی       ترویج سبک زندگی سالم          حوادث ترافیکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir