جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-8:48
Printer-friendly versionPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه طب اورزانس در روز چهارشنبه به تاریخ 97/2/19 ساعت 10 صبح در مرکز تحقیقات طب اورژانس برگزار شد.

لوگوی اورژانس: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir