تشویق کتبی با درج در پرونده دکتر امیرحسین فامیل چیت گریان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/09-8:27
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir