بسیج ملی با موضوع اهمیت مصرف نمک یددار تصفیه شده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-13:20

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir