بخشنامه امنیتی شماره 11 - بدافزارCPU Miner

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/22-8:18
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir