اطلاعیه در خصوص ثبت نام آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی میان دوره آذرماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/12-11:51

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir