اطلاعیه در خصوص آزمون جامع پیش کارورزی میان دوره تیر97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-11:15

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir