آزمون آسکی سالیانه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-11:00
Printer-friendly versionPDF version

آزمون آسکی سالیانه دستیاران گروه در روز سه شنبه به تاریخ 98/2/10 از ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir