اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-6:37

در روز پنجشنبه مورخ 1398/9/21 از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در کلاس درس تشکیل شد در این جلسه آقای محمد امین قنبری دانشجوی پزشکی از پایان نامه خود دفاع کرد،دکتر محمد ملک احمدی دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از پروپوزال پایان نامه دفاع کرد و دو مورد عنوان پایان نامه مربوط به دستیاران دکتر رضا افسری و دکتر صفورا کرمی به تصویب رسید .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/26-6:10

     جلسه شورای عمومی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 از ساعت 9 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید.

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/23-10:46

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 از ساعت 8 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید.در این جلسه موارد ذیل مطرح شد:

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/16-11:48

جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در روز پنجشنبه مورخ 98/7/11 از ساعت 9 صبح در کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل گردید.در این جلسه موارد ذیل مطرح شد:

1 - دفاع از مقاله پایان نامه خانم سارا غفاری دانشجوی پزشکی

2 - طرح ، بررسی و تصویب 2 مورد عنوان پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی

3 -طرح ، بررسی  و تصویب مورد عنوان طرح تحقیقاتی.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir