اخبار گروه چشم پزشکی

کنفرانس ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-8:22
   کنفرانس ماهیانه گروه چشم با موضوع "یووه آ  و بیماری های روماتولوژیک" توسط  جناب آقای دکترفرزان کیان ارثی و جناب آقای دکترباقی از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/9/29 با حضور اعضای محترم هیئت علمی ، دستیاران ، چشم پزشکان و انج

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-14:06

     در روز یکشنبه مورخ 97/9/25 از ساعت هشت و نیم صبح ، جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم  با حضور اعضا در محل دفتر گروه چشم پزشکی تشکیل و یک مورد طرح پژوهشی خانم دکتر نادری عضو محترم هیئت علمی و سه مورد طرح پژوهشی کارمندی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/08-12:31

در روز پنجشنبه  مورخ 97/9/8 راس ساعت 10صبح  جلسه شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا تشکیل و پس از اینکه آقای شاهین فشارکی دانشجوی پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند 4 مورد گواهی همکاران اجرای پایان نامه به تصویب رسید .

برگزاری آزمون فوندامنتال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-9:11

درساعت 7/30 صبحروز پنجشنبه مورخ 97/9/1 آزمون فوندامنتال  تو سط جناب آقای دکتر کیان ارثی از کلیه دستیاران چشم پزشکی در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض بعمل آمد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir