اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-7:41

جلسه شورای پژوهشی گروه در روز شنبه مورخ 31 شهریورماه 97 راس ساعت 12 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و آقای دکتر محمدحسین نیک پور دستیار چشم پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند همچنین با تغییر استاد مشاور خانم سارا غفاری دانشجوی پزشکی موافقت گردید .

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-7:38

جلسه شورای پژوهشی گروه در روز شنبه مورخ 31 شهریورماه 97 راس ساعت 12 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و آقای دکتر محمدحسین نیک پور دستیار چشم پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند همچنین با تغییر استاد مشاور خانم سارا غفاری دانشجوی پزشکی موافقت گردید . 

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-7:38

جلسه شورای پژوهشی گروه در روز شنبه مورخ 31 شهریورماه 97 راس ساعت 12 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و آقای دکتر محمدحسین نیک پور دستیار چشم پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند همچنین با تغییر استاد مشاور خانم سارا غفاری دانشجوی پزشکی موافقت گردید . 

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-6:58

جلسه شورای پژوهشی گروه در روز شنبه مورخ 31 شهریورماه 97 راس ساعت 12 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و آقای دکتر محمدحسین نیک پور دستیار چشم پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند همچنین با تغییر استاد مشاور خانم سارا غفاری دانشجوی پزشکی موافقت گردید . 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir