اخبار گروه چشم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-11:36

     در روز یکشنبه مورخ 97/9/25 از ساعت هشت و نیم صبح ، جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم  با حضور اعضا در محل دفتر گروه چشم پزشکی تشکیل و یک مورد طرح پژوهشی خانم دکتر نادری عضو محترم هیئت علمی و سه مورد طرح پژوهشی کارمندی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/08-10:01

در روز پنجشنبه  مورخ 97/9/8 راس ساعت 10صبح  جلسه شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا تشکیل و پس از اینکه آقای شاهین فشارکی دانشجوی پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند 4 مورد گواهی همکاران اجرای پایان نامه به تصویب رسید .

برگزاری آزمون فوندامنتال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-6:41

درساعت 7/30 صبحروز پنجشنبه مورخ 97/9/1 آزمون فوندامنتال  تو سط جناب آقای دکتر کیان ارثی از کلیه دستیاران چشم پزشکی در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض بعمل آمد .

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-10:08

جلسه شورای عمومی گروه از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/9/1 در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و پیرامون مکاتبات ، برگزاری آزمون ها و وضعیت آموزشی دستیاران بحث و تبادل نظر شد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه چشم پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir