سمینار ادواری گروه چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمینار ادواری گروه چشم در تاریخ 96/6/2 با سخنرانی جناب  آقای دکتر فاضل تحت عنوان تکنیکهای جراحی فیکو امولسیفیکاسیون برگزار شد در ابتدا سخنران مطالب   Basic  در خصوص عمل جراحی فیکو در وضعیتهای مختلف  شامل وضعیت سیستماتیک و  مسایل چشمی بیماران را مطرح نمود و سپس پانل و بحث گروهی انجام شد.

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir