جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-5:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه مورخ 1399/4/5 از ساعت 8 صبح جلسه شورای عمومی گروه در محل دفتر گروه تشکیل و اهم موارد زیر به تصویب رسید :

- حضور موثر و منظم اساتید در برنامه های آموزشی 

- احراز رتبه برتر ارزشیابی سامانه گروه و تقدیر از کارشناس گروه

- نحوه برگزاری آزمون دوره های تکمیلی تخصصی

- نامه ریاست محترم دانشکده پزشکی در خصوص کارنامه پژوهشی اعضا هیئت علمی

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir