جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/08-12:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه  مورخ 97/9/8 راس ساعت 10صبح  جلسه شورای پژوهشی گروه با حضور اعضا تشکیل و پس از اینکه آقای شاهین فشارکی دانشجوی پزشکی از مقاله پایان نامه خود دفاع کردند 4 مورد گواهی همکاران اجرای پایان نامه به تصویب رسید .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir