جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-5:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   در روز چهارشنبه مورخ 1397/5/10 راس ساعت 11 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه با حضور اعضای شورا در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی فیض تشکیل و آقای امیر مسعود رفیع منزلت داتشجوی پزشکی از مقاله پایان نامه دکترای پزشکی خود دفاع کردند .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir