جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه مورخ 98/2/30 از ساعت 7/30 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه در کلاس درس مرکزآموزشی درمانی فیض تشکیل گردید . در این جلسه آقای دکتر سید صادق هاشمی و آقای دکتر اباذر شهیر دستیاران چشم پزشکی از مقاله پایان نامه و خانم دکتر زهرا جعفرزاده دستیار فلوشیپ ویتره و رتین ار عنوان و پروپوزال خود دفاع کردند .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir