جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه مورخ 1398/10/26 از ساعت 9 و نیم  صبح جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در کلاس درس تشکیل شد در این جلسه خانم دکتر زهرا ایمانی دستیار و آقای حمیدرضا جهانبانی دانشجوی پزشکی ازمقاله پایان نامه خود دفاع کردند همچنین دو مورد عنوان پایان نامه مربوط به دستیاران چشم، دکتر مهدی توکلی و دکترامیرحسین اکبرپور به تصویب رسید .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir