جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-11:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

     در روز یکشنبه مورخ 97/9/25 از ساعت هشت و نیم صبح ، جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم  با حضور اعضا در محل دفتر گروه چشم پزشکی تشکیل و یک مورد طرح پژوهشی خانم دکتر نادری عضو محترم هیئت علمی و سه مورد طرح پژوهشی کارمندی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir