جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه چشم پزشکی با حضور اعضای محترم هیئت علمی از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 25 بهمن ماه 97 در محل دفتر گروه تشکیل و موارد ذیل مطرح و مصوب گردید :

- نامه های معاون محترم آموزشی دانشگاه درخصوص دریافت ایده های جدید برای ارتقاء فرآیند های آموزشی و درخصوص ظرفیتهای بین رشته ای اطلاع رسانی گردید .

- نامه ریاست محترم دانشکده شامل مصوبات شورای مدیران گروهها درخصوص برنامه عملیاتی دوسالانه گروهها ، ر فتار حرفه ای اساتید و حضور دستیاران سال آخر قرائت شد .

- نامه معاونت محترم تخصصی وفوق تخصصی دانشکده درمورد اعلام نهایی ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری دوره های فلوشیپ گروه مطرح شد .

- نامه معاونت محترم اداری مالی دانشکده درمورد لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت اطلاع رسانی گردید .

- گزارشی ازتکمیل ثبت اطلاعات درگاه گروه آموزشی درسامانه دانشکده ارائه و برهمکاری اعضاء هیات علمی تاکید شد .

- نامه ریاست محترم دانشکده درخصوص دستور العمل نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی اعضاء هیات علمی قرائت شد .

- نامه معاونت محترم تخصصی وفوق تخصصی دانشکده درخصوص درخواست انتقالی خانم دکتر لاله صالحی از دانشگاه علوم پزشکی یزد مطرح و با 6 ماه میهمانی نامبرده موافقت گردید .

- درخواست انتقالی آقای دکتر شهریار برخورداری دستیار سال دوم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح ومورد موافقت قرار نگرفت .

- درخواست خانم دکتر سپیده سجادی دستیار سال دوم از دانشگاه علوم پزشکی یزد مطر ح ومقررشد پس از اعلام موافقت دانشگاه مبداوطی مراحل اداری مراتب موافقت با 6 ماه میهمانی اعلام گردد .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir