جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-6:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای عمومی گروه در روز پنجشنبه 97/4/28  از ساعت 9 صبح در محل دفتر گروه تشکیل و پیرامون مسائلی چون شیوه نامه طراحی سیستم ها و روش ها، نحوه ممهور نمودن نسخ بیمارستان و پیگیری انجام معاینات وسوابق بیماران آموزشی توسط دستیاران ، ارائه گزارش آزمون ارتقای سالیانه دستیاران ، موافقت با حضور اعضای محترم هیئت علمی در کنگره های چشم پزشکی و دوره های آموزشی خارج از کشورو..... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir