جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   جسله شورای گروه چشم پزشکی در روزپنجشنبه مورخ 97/3/31 از ساعت 9 صبح در محل دفتر گروه تشکیل و در خصوص امور مربوط به آزمون ها و ارتقای دستیاران و دیگر موضوعات دستیاری و اعضای هیئت علمی بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir