تقدیر و تشکر از مدیر محترم گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از سوی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده ، طی نامه 13019/8/د مورخ 1397/8/13 از جناب آقای دکتر مرتضوی مدیر محترم گروه چشم و همکاران بدلیل تدوین و اصلاح برنامه عملیاتی گروه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir