برگزاری برنامه ادواری گروه چشم درخرداد ماه ۱۳۹۴

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/30-11:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین کنفــرانس ادواری گـروه چشـــم در سـال ۱۳۹۴  با عنـــوان   "  دید رنگی"  توسط آقای دکتــر فرزان کیان ارثی   فلــوشیپ گــروه ویتره و رتین و " case presentation   " توسط  آقای دکتر علیرضا پیمان فلوشیپ گروه قرنیه  در تــاریـــخ  ۱۳۹۴/۰۳/۲۸  با حضــور اســاتیـــد محتــرم گــروه چشــم  وچشم پــزشـکان محتـــرم استــان  و دستیــاران گــروه چشـــــم در ســالـــن کنفرانس مرکـز آموزشـــی درمـانـی فیــض برگزار گردید./ 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir